U bent hier

Home » Algemene info

Schoolreglement

 
 
Art. 1     Dit schoolreglement is van toepassing op alle leerlingen van de academie en tevens op de ouders van
              minderjarige leerlingen.
 
 
 
Art. 2     Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder:
 
              1. Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke academie voor muziek,
                                           woord en dans, namelijk de gemeenteraad van Wuustwezel. Inzake daden van dagelijks beheer
                                           is het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel bevoegd.
 
              2. Directeur: de directeur van de academie of zijn afgevaardigde.
 
                           3. Leerling: de persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden.
 
                            4. Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring
                                hebben.
 
                             5. Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs.
 
 
 
Art. 3     De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het lopend schooljaar.
 
Art. 4     Inschrijvingsgelden:
 
              1. Een leerling betaalt minimum het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen. 
                  Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting.  De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het
                  betalen van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld.  De leerling die voor dezelfde studierichting in meerdere
                  academies is ingeschreven betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in een andere instelling
                  reeds betaald heeft.
 
              2. Een leerling die gebruik kan maken van een verminderd tarief moet het vereiste attest voorleggen voor 1 oktober
                  van het lopende schooljaar.
 
              3. Het schoolbestuur heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen of reducties toe te staan.
 
              4. In geval van moeilijkheden tot betaling moet de leerling zich wenden tot de directie.
 
 
 
Art. 5     §1 In principe start een leerling in het eerste leerjaar van de gekozen optie. Daarbij moet hij wel
                  beantwoorden aan de leeftijdsvoorwaarden voor de studierichtingen:

                           - In de studierichting dans moeten de leerlingen minimum 6 jaar zijn op 31 december van het lopende
                             schooljaar (of ingeschreven in het 1ste  leerjaar van het basisonderwijs).

                           - In de studierichtingen woordkunst en muziek moeten de leerlingen minimum 8 jaar zijn op 31 december
                             van het lopende schooljaar (of ingeschreven in het 3de leerjaar van het basisonderwijs).

                           - Leerlingen vanaf 15 jaar worden ingeschreven in de sectie volwassenen.

              §2 Om naar het volgende leerjaar te gaan moet de leerling geslaagd zijn voor de proeven van het voorafgaande
                   leerjaar.
 
              §3 In de lagere graad woordkunst en in de eerste 3 jaren van de lagere graad dans stromen de leerlingen in volgens
                   leeftijd.
 
              §4 In de richtingen muziek, woordkunst en dans zitten leerlingen jonger dan 15 jaar in principe in de sectie
                   jongeren. Vanaf 15 jaar zitten de leerlingen in de sectie volwassenen.
                   Om pedagogische redenen kan de directeur ook leerlingen jonger dan 15 jaar (12- tot 14-jarigen) toelaten tot de
                   sectie volwassenen. Omgekeerd kunnen leerlingen ouder dan 15 jaar echter niet toegelaten worden tot de sectie
                   jongeren.
 
Art. 6     §1 Een leerling kan, op voorwaarde dat hij aan de toelatingsvoorwaarden voldoet:
 

                           - Tezelfdertijd meerdere studierichtingen volgen;

                           - Tezelfdertijd binnen een studierichting meerdere opties volgen met dien verstande dat éénzelfde vak
                             slechts 
éénmaal moet gevolgd worden.

 
              §2 Wanneer een leerling in een ander leerjaar of optie wil instromen dan hij op basis van de gewone
                   toelatingsvoorwaarden mag, kan de directeur in samenspraak met de betrokken vakleerkrachten een
                   toelatingsperiode opleggen.
                   Deze toelatingsperiode duurt maximaal tot 31 januari. De leerling volgt de vakken van het leerjaar waarin hij wil
                   terecht komen. Na die toelatingsperiode maken de directeur en de leerkrachten een attest op dat motiveert of de
                   leerling het leerjaar verder kan blijven volgen of hij naar een ander leerjaar wordt doorverwezen.
 
 
 
Art. 7     §1 Iedere leerling volgt alle vakken van een gekozen optie. 
 
              §2 Een leerling kan een vrijstelling bekomen voor die vakken die reeds met vrucht werden gevolgd op een
                   gelijkwaardig of hoger niveau van het voltijds secundair onderwijs, van het deeltijds kunstonderwijs,
                   of van het kunstonderwijs met beperkt leerplan.
 
              §3 De directeur kan - in samenspraak met de betrokken leerkrachten - vrijstelling verlenen voor een vak om
                   pedagogische redenen en na een eventuele toelatingspoef. Die vrijstelling wordt gestaafd met een attest.
                   In geval van twijfel wordt het advies van de inspectie gevraagd.
 
              §4 Vrijstellingen op basis van een buitenlands diploma moeten altijd worden aangevraagd (niet-Nederlandse
                   diploma’s moeten worden vertaald). 
 
Art. 8     Een verkregen vrijstelling geldt voor de ganse duur van de opleiding indien ze werd verleend op basis van reeds
              gevolgde gelijkwaardige of hogere studies. In andere gevallen kan de vrijstelling voor één schooljaar gelden.
              Leerlingen die overzitten worden vrijgesteld voor het vak/de vakken waarvoor zij reeds slaagden indien zij van het
              betrokken leerjaar de
proeven van alle vakken hebben afgelegd.

 

 
Art. 9     De leerlingen zijn verplicht de lessen regelmatig te volgen, behoudens in geval van ziekte of overmacht.
              Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. Ongewettigde afwezigheden kunnen aanleiding
              geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 8.
 
Art. 10   §1 Behalve indien een leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september tot en met 30 juni deel aan alle
                   lessen en activiteiten van het leerjaar waarin hij is ingeschreven. Indien de ongewettigde afwezigheden meer
                   bedragen dan decretaal bepaald, kan men niet deelnemen aan de proeven.
 
              §2 De afwezigheid kan op volgende manieren gerechtvaardigd worden:
 
                             1. een doktersattest
                             2. een document dat aantoont dat de leerling afwezig was om
                                        - een begrafenis- of een huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot de
                                          vierde graad,
                                        - een familieraad bij te wonen,
                                        - voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,
                                        - een andere officiële aangelegenheid bij te wonen mits akkoord van de directeur.
                             3. een attest van de werkgever waarin gesteld wordt dat de leerling afwezig was omwille van
                                 werkactiviteiten.
                             4. een bewijsstuk van de dagschool waarin de leerling  school loopt, waarin gesteld wordt dat de leerling
                                 afwezig was omwille van schoolactiviteiten of stages.
 
              §3 Voor afwezigheden om medische redenen bestaat er een vaste regel:
                              - een medisch attest is nodig bij veelvuldig en langdurig schoolverlet. Ben je drie opeenvolgende
                                lessen
afwezig wegens ziekte, dan volstaat een verklaring van de ouders niet.

              §4 Alle verantwoordingsstukken moeten binnen de week na de aanvang van de afwezigheid op het secretariaat
                   bezorgd worden.
 
Art. 11   Indien een leerling tijdens proeven afwezig is wegens ziekte, verwittigt hij onmiddellijk het secretariaat en moet hij
              steeds een medisch attest inleveren.
 
Art. 12   Wanneer een leerling om gelijk welke wettige reden niet aan een proef kan deelnemen, kan hij steeds verplicht
              worden die achteraf af te leggen.
 
Art. 13   De leerlingen moeten de begin- en einduren van de lessen respecteren. Dit houdt in dat minderjarige leerlingen de
              academie niet kunnen verlaten tijdens de voorziene lesonderbrekingen.
              In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor de einduren
              verlaten mits het voorleggen van een schriftelijke verklaring van de ouders met     vermelding van de reden waarom
              de leerling de les vroegtijdig wenst te verlaten.
 
Art. 14   Indien de les niet doorgaat tengevolge van overmacht of een andere reden worden in volgorde de volgende
              maatregelen genomen:
 
                             - de ouders of meerderjarige leerlingen worden verwittigd indien mogelijk;
                             - de afwezigheid wordt ad valvas gemeld;
                             - opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is.
 
 
 
Art. 15   Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie.
 
Art. 16   Een lesverplaatsing is elke les die niet doorgaat conform het door de school vastgelegde lesrooster.
 
Art. 17   Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan.
 
Art. 18   De leerlingen en/of ouders worden schriftelijk van elke lesverplaatsing op de hoogte gebracht.
 
Art. 19   Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. Bij een lesverplaatsing
              van een groepsles of een groepsgericht individueel vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de groep 
              gerespecteerd.
 
 
 
Art. 20   Een tuchtmaatregel kan worden genomen indien het gedrag van de leerling:
                             - het ordentelijk verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;
                             - de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de school in het gedrang brengt;
                             - de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt;
                             - ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt;
                             - de naam van de instelling of de waardigheid van het personeel aantasten;
                             - de instelling materiële schade toebrengt.
 
Art. 21   Volgende sancties kunnen worden toegepast:
 
                             1.een vermaning van de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht/toezichter;
                             2.een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht/toezichter;
                             3.een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de directeur.
 
              a) Een sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn/haar ouders
                  
meegedeeld met vermelding van de reden.
              
b) Een sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt schriftelijk door de directeur aan de betrokkene
                  meegedeeld met vermelding van de reden.
   
              De onder a) en b) vermelde sancties worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van
              burgemeester en schepenen.

 
Art. 22   §1 De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter.
 
              §2 De leerling is verantwoordelijk voor de schade die hij vrijwillig toebrengt aan:
 
                             - lokalen, meubilair of materiaal van de instelling;
                             - materiaal of werken van andere leerlingen.
 
                   Dit houdt in dat de schade indien mogelijk op zijn kosten moet worden hersteld.

Art. 23   Tijdens de lessen worden er geen gsm, mp3-speler en dergelijke gebruikt.
 
 
 
Art. 24   Tijdens het schooljaar wordt minstens tweemaal een schriftelijke evaluatie van elke leerling gemaakt aan de hand
              van een evaluatiefiche/rapport. De leerling en/of de ouders worden in kennis gesteld van deze evaluatie.

 
 
 
Art. 25   De examens worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
 
         Muziek , Woordkunst en Dans
 
              1. Aan het einde van ieder leerjaar worden tussen 15 mei en 30 juni overgangs- en eindproeven georganiseerd.
                 Overgangsproeven worden georganiseerd aan het einde van een leerjaar. De eindproeven worden georganiseerd
                 in het laatste leerjaar van de lagere, de middelbare en van de hogere graad.
 
              2. Voor het vak samenzang worden er geen proeven georganiseerd.
                  Voor de vakken 'samenspel', 'begeleidingspraktijk', 'koor', 'luisterpraktijk', 'lyrische kunst', 'vocaal ensemble',
                  'instrumentaal ensemble' en ‘ensemble/jazz en lichte  muziek’ is er geen verplichting tot het afnemen van
                  overgangsproeven. Het schoolbestuur en de directie beslissen of er voor die vakken al dan niet proeven
                  georganiseerd worden. De beslissing geldt voor alle leerlingen van de academie die dat vak volgen.
 
              3. Van 1september tot 15 september kunnen proeven worden georganiseerd voor leerlingen die om een gewettigde
                  reden niet in staat waren deel te nemen aan de proeven waarvoor geen herkansingsproeven worden georganiseerd.
 
              4. De proeven worden afgenomen met gesloten deuren of in publieke zitting.
 
              Alle overgangsproeven worden afgenomen met gesloten deuren.
             
In de onderstaande vakken worden de eindproeven afgenomen met gesloten deuren :
                             -
algemene muziekcultuur, luisterpraktijk, algemene muziektheorie, muziektheorie, muziektheorie/jazz
                               en lichte muziek, muziekgeschiedenis, algemene muzikale vorming, repertoirestudie woordkunst,
                               literaire creatie.
             
              In de onderstaande vakken worden de eindproeven afgenomen in publieke zitting :
                             - instrument, begeleidings praktijk ,samenspel, instrument/jazz en lichte muziek, samenspel/jazz en
                               lichte muziek, zang, zang/jazz en lichte muziek, stemvorming, koor, instrumentaal ensemble,
                               vocaal ensemble, ensemble/jazz en lichte muziek, lyrische kunst, voordracht, welsprekendheid,
                               toneel en dans.

 
              Voor "volwassenen" worden de eindproeven in aangepaste vorm afgenomen voor de vakken instrument in de lagere
              graad en in de optie samenspel, instrument/jazz en lichte muziek in de optie samenspel/jazz en lichte muziek en
              voor verbale vorming.
 
              5. De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de proeven ingericht aan het einde van het leerjaar waarvoor zij zijn
                 ingeschreven.
             
              6. De leerling die volgens hoofdstuk 6 artikel 10 niet wordt toegelaten tot de proeven is derhalve niet geslaagd.
             
              7.De leerling die bij de beoordeling voor elk onderdeel van een vak 50% en in het totaal 60% van  de punten heeft
                 behaald, beëindigt zijn leerjaar met vrucht.
 
              8. Voor de vakken algemene muzikale vorming, algemene muziekcultuur, luisterpraktijk, muziekgeschiedenis,
                  algemene verbale vorming, drama, verbale vorming en repertoirestudie woordkunst worden voor de leerlingen 
                  die niet geslaagd zijn, herkansingsproeven georganiseerd. De leerlingen die in deze proeven slagen en geslaagd
                  waren voor de andere vakken, beëindigen hun leerjaar met vrucht. Behoudens in gevallen van overmacht, is de
                  toelating tot de herkansingsproeven verboden zonder aan de eerste proeven te hebben deelgenomen.

 
              9. Leerlingen die niet slagen voor het vak AMV in de lagere graad of voor   het vak AMC in de middelbare graad, 
                  kunnen niet overgaan naar het volgende leerjaar, ook niet voor het vak instrument.

 
             10. Een leerling mag per graad één keer een leerjaar overdoen.
 
Art. 26   De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur door het college van burgemeester en
              schepenen aangesteld. Niemand mag als lid van de examencommissie zitting hebben voor de proef van een
              bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.
 
Art. 27   Elke leerling bekomt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de behaalde
              resultaten.
 
 
 
Art. 28   De leerlingen en de academie respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht.
              Bij alle werken die de leerlingen maken worden zij beschouwd als auteur. De academie kan hierop geen enkele
              afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling. De leerlingen worden uitgenodigd om alle
              werken die op de school werden gemaakt in de loop van het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de
              academie. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie)
              of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen,
              drukwerk...). De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. De academie van haar kant verbindt er zich toe
              om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier gebruik wordt gemaakt van werken, de naam van de
              leerling te vermelden en het recht op eerbied voor deze werken te garanderen. De academie zorgt er tevens voor
              dat de ter beschikking gestelde werken tegen een redelijk bedrag zijn verzekerd.

 
              In het kader van de lessen kunnen CD’s en/of CD-ROM’s met pianobegeleidingen worden uitgeleend aan de
              leerling, op voorwaarde dat de leerling:
 
                             - de CD’s en/of CD-ROM enkel gebruikt in het kader van zijn/haar studies;
                             - de CD’s en/of CD-ROM niet kopiëert;
                             - de CD’s en/of CD-ROM ten laatste bij de beëindiging van zijn/haar studies aan de academie teruggeeft.
 
              De academie heeft voor dit gebruik de schriftelijke toestemming verkregen van SABAM. Indien deze toestemming
              om welke reden dan ook vervalt, zal de academie de CD’s en/of CD-ROM’s onmiddellijk opvragen en vernietigen.
 
 
 
Art. 29   De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan openbare voorstellingen,
              tentoonstellingen of aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen
              vallen volledig onder de schoolverzekering.
 
Art. 30   Buitenschoolse lesactiviteiten die door de academie worden georganiseerd voor minderjarige leerlingen, worden
              schriftelijk aan de ouders meegedeeld.
 
 
 
Art. 31   Alle teksten die leerlingen in de academie wensen te verspreiden, moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur
              worden voorgelegd.
              
Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de
              directeur.

 
Art. 32   Leerlingen die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij de naam van de academie willen
              gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de directeur bekomen.
 
Art. 33   Activiteiten die door leerlingen of derden op eigen initiatief worden georganiseerd voor een bepaalde leerlingengroep,
              vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de academie.
 
 
 
Art. 34   Binnen de voorwaarden vastgelegd in het huurcontract en het  bibliotheekreglement  kunnen aan de leerlingen
              instrumenten in bruikleen worden gegeven en werken worden uitgeleend in de bibliotheek.

 
 
 
Art. 35   Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen
              en  andere open ruimten.
 
 
 
Art. 36   Algemeen
             
Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.
 
Art. 37   Meedelen van leerlingengegevens aan derden
              De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden,
              tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire
bepaling.
 
Art. 38   Afbeeldingen van personen
             
Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd. De betrokken leerlingen of ouders kunnen schriftelijk
              hun toestemming weigeren.
 
 
 
Art. 39   Het schoolbestuur heeft dhr. Gunter Van de Wiele, preventieadviseur sociale relaties bij Igean, als vertrouwenspersoon
              aangesteld binnen de school. Hij is bevoegd voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend
              gedrag. Het kan gaan over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
 
 
 
Art. 40   Praktische afspraken i.v.m. organisatie en werking van de academie worden opgenomen in de agenda en de webstek.
              Het kan gaan over:
 
                             - openingsuren van de academie en openingsuren van het secretariaat;
                             - verlof- en vakantieregeling;
                             - wie is wie (schoolbestuur, directeur, lerarencorps, ….);
                             - vriendenkring;
                             - studiereizen;
                             - verkoop van materiaal en uitlenen van instrumenten;
                             - bibliotheek;
 
Art. 41   Het schoolreglement en het reglement lesverplaatsingen zijn te allen tijde raadpleegbaar in het schoolsecretariaat.