Gebruikerslogin

U bent hier

Home

Inschrijvingen

 
Ieder jaar dient u zich opnieuw in te schrijven. Dit kan door u persoonlijk aan te melden op het secretariaat
 
tijdens de openingsuren.
 
U kan zich dit schooljaar terug online inschrijven vanaf 15 juni 2019 via volgende link  https://mijnacademie.be/gamwdwuustwezel/
 
Inschrijven kan ook op volgende momenten:
 
Wuustwezel Dorpsstraat 87 (ingang via GC Kadans)
 • - van zaterdag 15 juni tot en met zaterdag 29 juni tijdens de openingsuren van het secretariaat

 • - Zaterdag 31 augustus van 09 tot 12 uur

 • - gans de maand september tijdens de openingsuren van het secretariaat
 •  

Gooreind (in 't Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, Gooreind)

 • Donderdag 29 augustus van 16 tot 20 uur

Loenhout ( in de refter van GBS 't Blokje, Kerkblokstraat 16)

 • Vrijdag 30 augustus van 16 tot 20 uur

 

Per ingeschreven domein wordt inschrijvingsgeld aangerekend dat jaarlijks wordt vastgelegd door het ministerie.


Domein

leeftijd op 31 december 2018 

Muziek, Woord en Dans

       -18 jaar

Muziek, Woord en Dans

   18 - 24 jaar

Muziek, Woord en Dans

vanaf 25 jaar

Beeldende en  audiovisuele Kunsten

         -12 jaar

Inschrijvingsgeld per domein

          €74

          €137

          €321

            €74

Inschijvingsgeld per domein met vermindering

          €48

          €137

          €137

            €48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U bent pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. 
 
De betalingen dienen uiterlijk op 20 september in ons bezit te zijn. .
 
Onder jongeren wordt verstaan personen die op 31 december nog geen 18 jaar zijn.
 
Vanaf 18 jaar behoort u tot de groep volwassenen.
 
Men kan vermindering van het inschrijvingsgeld verkrijgen voor:
 
Jongeren die op 31 december niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt:
 
- voor een bijkomend domein in dezelfde of in een andere academie, mits een betalingsattest en een 
 
  inschrijvingsbewijs van de andere academie;
 
- een tweede lid van het gezin (ingeschreven bij ons of in een andere academie), mits betalingsattest van de inschrijving
 
  en een gezinssamenstelling,het jongste lid krijgt de vermindering;
 
- het gezinshoofd is volledig werkloos, mits een attest van VDAB of RVA voor het DKO geldig gedurende de maand september
 
  en een gezinssamenstelling;
 
- het gezinshoofd heeft een arbeidsongeschiktheid van minimum 66% heeft, mits een gezinssamenstelling en een attest van:
 
                         - ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit
 
                         - RIZIV met vermelding artikel 100 
 
                         - FOD met vermelidng "vermindering van verdienvermogen" 
 
- het gezinshoofd is een erkend persoon met een handicap én tegemoetkoming FOD sodiale zekerheid,
 
  mits een attest van gezinssamenstelling en een attest van:
 
                          - FOD betreffende een tegemoetkoming
 
                          - rekeninguitreksel tegemoetkoming
 
                          - European dissability card
 
- Het gezinshoofd is een begunstigde voor verhoogd kindergeld (66%) mits een attest van uitdrukkelijke
 
  vermelding toekenning op basis van handicap 66% van:
 
                          - FOD met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid
 
                          - kinderbijslagfonds
 
                          - federaal agentschap kinderbijslag
 
 - het gezinshoofd krijgt een leefloon mits een attest van het OCMW geldig gedurende de maand september
 
   en een gezinssamenstelling;
 
- het gezinshoofd krijgt een inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag mits een attest van OCMW of
 
  pensioendienst, geldig gedurende de maand september en een gezinssamenstelling;
 
- het gezinshoofd is erkend politiek vluchteling mits een gezinssamenstelling en een attest van:
 
                            - commisariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatslozen
 
                            - inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar 
 
                              de leerling verblijft;
 
                           - identiteitsbewijs voor vreemdelingen
 
- het gezinshoofd krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming mits een attest gezinssamenstelling en een
 
attest van het ziekenfonds geldig gedurende de maand september;
 
- de jongeren verblijft in een gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin mits een attest gezinssamenstelling en 
 
  een attest van:
 
                          - verklaring directie van tehuis of insstelling
 
                          - beschikkend gedeelte van het vonnis
 
 Volwassenen:
 
- personen die op 31 december niet de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt
 
- is volledig werkloos, mits een attest van VDAB of RVA voor het DKO geldig gedurende de maand september.
 
 - heeft een arbeidsongeschiktheid van minimum 66% heeft een attest van:
 
                         - ziekteverzekering met vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit
 
                         - RIZIV met vermelding artikel 100 
 
                         - FOD met vermelidng "vermindering van verdienvermogen" 
 
- is een erkend persoon met een handicap én tegemoetkoming FOD sodiale zekerheid  mits een attest van: 
 
                          - FOD betreffende een tegemoetkoming
 
                          - rekeninguitreksel tegemoetkoming
 
                          - European dissability card
 
-  krijgt een leefloon mits een attest van het OCMW geldig gedurende de maand september.
 
- krijgt een inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag mits een attest van OCMW of pensioendienst,
 
  geldig gedurende de maand september.
 
- is erkend politiek vluchteling mits een attest van:
 
                            - commisariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatslozen
 
                            - inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar 
 
                              de leerling verblijft;
 
                           - identiteitsbewijs voor vreemdelingen
 
- krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming mits een attest van het ziekenfonds geldig gedurende de maand september.
 
 
 Verminderingen worden enkel toegestaan mits u in het bezit bent van het juiste attest en moet geldig
 
 zijn gedurende de maaand september.
 
 
Nodig voor een nieuwe inschrijving:
 
 •  *  rijksregisternummer;

 •  *  +12 jaar: identiteitskaart;

 •  * - 12 jaar: kids-ID;

 •  *  attest voor eventuele vermindering;

 •  *  indien van toepassing: een attest van een inschrijving in een andere instelling van het DKO

 •  * indien van toepassing een geldig attest van gezinssamenstelling